Hỏi về các khoản bổ sung khác được quy định tại Bộ Luật lao động

Công ty TNHH MTV Khang Thịnh là doanh nghiệp sản xuất gia công hàng may mặc, có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Long. Ngoài những quy định của Pháp luật Việt Nam công ty còn phải cam kết thực hiện một số chính sách và yêu cầu của khách hàng về trách nhiệm xã hội. Công ty có đề nghị Bộ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách mức thưởng hoàn thành nhiệm vụ theo hiệu quả làm việc làm căn cứ đóng và không đóng BHXH như sau:

Hiện công ty đang áp dụng thang bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng, hình thức trả lương theo sản phẩm. Ngoài đảm bảo mức lương, phụ cấp lương theo Luật định, Công ty có xây dựng thêm quy chế thưởng hoàn thành nhiệm vụ theo hiệu quả làm việc và thực hiện tốt nội quy kỷ luật lao động, nhằm khuyến khích người lao động tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Quy chế thưởng có nhiều mức từ 5.000 đồng đến 25.000 đồng/ngày, được xét thưởng theo các tiêu chí ngày công làm việc, mức độ hoàn thành công việc và thực hiện nội quy kỷ luật lao động. Do vậy người lao động có những tháng được thưởng, có những tháng không được thưởng, với các mức thưởng cũng không giống nhau tùy theo hiệu quả công việc gắn với quá trình làm việc của người lao động, đạt được theo các tiêu chí của quy chế. Vì số tiền thưởng không cố định nên nội dung này không có thỏa thuận được trong hợp đồng lao động.

Ví dụ: Một công nhân đạt mức lương sản phẩm (hiệu quả công việc) và có ngày công làm việc qua các tháng như sau:

Tháng Ngày công Hiệu quả năng suất công việc đạt Mức thưởng hiệu quả Thưởng như sau:

  • Tháng 10/2018: 27 ngày x  90 % x 18.000đ/ngày = 486.000 đồng
  • Tháng 11/2018: 25 ngày x 97 % - Nghỉ 1 ngày (ốm; việc riêng; không lý do; hoặc chất lượng vượt tiêu chuẩn; hoặc vi phạm nội quy lao động…) ---> Không thưởng (0 đồng)
  • Tháng 12/2018: 26 ngày x 100% x 25.000đ/ngày= 650.000 đồng.

Công ty hỏi việc thực hiện quy chế thưởng như trên của doanh nghiệp có thuộc khoản trích đóng BHXH hay không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 696/LĐTBXH-BHXH ngày 02/3/2020 trả lời tới Doanh nghiệp và các độc giả quan tâm như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì các khoản bổ sung khác gồm: (a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương, (b) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trẻ thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Căn cứ quy định trên và đối chiếu với nội dung Công văn số 59/CV-KTC thì “mức thưởng hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện tốt nội quy kỷ luật lao động đối với công nhân trực tiếp sản xuất” được chi trả căn cứ vào mức độ thực hiện nội quy, kỷ luật lao động như chấm công, đeo khẩu trang, đi trễ về sớm của người lao động. Vì vậy, “mức thưởng hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện tốt nội quy kỷ luật lao động đối với công nhân trực tiếp sản xuất” này có tính chất của khoản bổ sung khác quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư số 47/2015/TTBLĐTBXH nêu trên.

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì: “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.”

Như vậy, “mức thưởng hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện tốt nội quy kỷ luật lao động đối với công nhân trực tiếp sản xuất” nêu tại Công văn số 59/CVKTC ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khang Thịnh không phải là khoản bổ sung khác tính đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên.


Các tin tức liên quan