Các biện pháp có hiệu quả của quốc gia nhằm xóa bỏ ngay và toàn bộ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc là gì?

50x50
Nội dung:

Các biện pháp hiệu quả của quốc gia nhằm xóa bỏ ngay và toàn bộ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc bao gồm:

* Quốc gia phải ban hành đầy đủ các quy định pháp luật về lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc:

- Có định nghĩa chính xác và đầy đủ về lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc;

- Quy định nghiêm cấm về việc sử dụng lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc;

- Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cho phép người bị cưỡng bức lao động  được trình bày, khiếu nại, tố cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến điều kiện lao động nơi họ đang làm việc và bảo đảm rằng những trình bày, khiếu nại, tố cáo đó sẽ được xem xét và xử lý;

- Có chế tài tương ứng và nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm về lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, bao gồm cả chế tài về hành chính, về dân sự và về hình sự.

* Quốc gia phải có các biện pháp để triển khai thực hiện các quy định pháp luật về lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc trên thực tế; có kế hoạch hành động để xóa bỏ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc.

* Quốc gia phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức của dân chúng về lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc

* Quốc gia cần có sự phối hợp với các quốc gia, vùng lãnh thổ khác và các tổ chức quốc tế liên quan trong phòng ngừa, đấu tranh và xóa bỏ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc.