Điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc

Chị Hương (Hà Nội) hỏi: Điều kiện vay vốn theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg đã nêu: "Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên...". Như vậy, con số 20% nêu trên được xác định trên cơ sở tổng số lao động của đơn vị (không phân biệt đang hay không tham gia BHXH bắt buộc) hay chỉ trên cơ sở số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc?

Vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trường hợp người sử dụng lao động có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Như vậy, tiêu chí 20% người lao động trở lên được xác định trên cơ sở so sánh với tổng số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội làm việc cho người sử dụng lao động.


Các tin tức liên quan