Mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

50x50
Nội dung:

Người lao động hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương hàng tháng; người sử dụng lao động hàng tháng đóng 18% mức tiền lương hàng tháng (trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

Căn cứ pháp lý: Điều 85, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Tag: BHXH ,