Hướng dẫn cách ghi chỉ tiêu trên biểu mẫu theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH

Công ty HVT – Quảng Ngãi đề nghị Bộ hướng dẫn cách ghi các chỉ tiêu trên biểu mẫu theo 28/2016/TT-BLĐTBXH, cụ thể:

- Chỉ tiêu 1, Người quản lý trong biểu 1

- Tiền lương của Người quản lý không chuyên trách được xác định như thế nào?

- Người quản lý chuyên trách là gì? Giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị, thì có là chuyên trách hay kiêm nhiệm?

Vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

- Chỉ tiêu “người quản lý” trong biểu mẫu số 01 bao gồm: Thành viên Hội đồng thành viên hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng.

- Người quản lý chuyên trách, người quản lý không chuyên trách được xác định theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và cụ thể tại các quyết định bổ nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ vào các quy định và quyết định trên (xác định người quản lý chuyên trách hay không chuyên trách) thì tiền lương, thù lao của người quản lý công ty được xác định theo quy định tại Mục 4 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Tag: ,

Các tin tức liên quan