Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau cho người sử dụng lao động

Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH gửi đến HTTT Bộ với Người dân và doanh nghiệp một số thắc mắc về việc đóng BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động như sau:

Công ty chọn phương thức đóng BHXH, BHYT & BHTN: đóng hằng tháng.

1. Người lao động nghỉ ốm nhưng không nộp giấy hưởng BHXH trong tháng 5/2020 và nghỉ trên 14 ngày trong tháng 5/2020. Như vậy, trong tháng 5/2020 công ty và người lao động có phải đóng BHXH, BHYT và BH thất nghiệp cho người lao động này không ?

2. Người lao động nghỉ ốm nhưng không nộp giấy hưởng BHXH và nghỉ trên 14 ngày trong tháng 5/2020. Qua tháng 7/2020, người lao động mới nộp giấy nghỉ hưởng BHXH để thanh toán tiền ốm đau. Như vậy, trong tháng 5/2020 công ty và người lao động đóng BHXH, BHYT & BHTN như thế nào ?

Vấn đề này, Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Về việc đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ việc từ 14 ngày trở lên trong tháng

Theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp người lao động làm việc tại Công ty ông (bà) nghỉ ốm trong tháng 5 từ 14 ngày làm việc trở lên và không hưởng tiền lương của tháng đó thì không đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

2. Về giải quyết hưởng chế độ ốm đau

Theo khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau cho người sử dụng lao động.

Đề nghị quý công ty hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ đúng thời gian quy định nêu trên.

3. Về việc đóng bảo hiểm xã hội trong tháng 5/2020, đề nghị quý Công ty liên hệ với Bảo hiểm xã hội nơi đóng trụ sở để hướng dẫn cụ thể.


Các tin tức liên quan