Nộp báo cáo An toàn vệ sinh lao động

Công ty TNHH DYCHEM ALLICANCE (VN) tại Long An Do ở xa Sở LĐTBXH Long An nên việc nộp báo cáo An toàn vệ sinh lao động và báo cáo tình hình tai nạn lao động không thuận tiện. Công ty muốn tìm hiểu về hình thức nộp báo cáo trực tuyến.

Vấn đề này, Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động, Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thì người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi báo cáo tai nạn lao động, báo cáo an toàn, vệ sinh lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động, không quy định cụ thể cách thức nhận báo cáo của các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương.

Trường hợp quý Công ty muốn thực hiện gửi báo cáo bằng thư điện tử, đề nghị quý Công ty liên hệ trực tiếp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An (Số điện thoại văn phòng 0272.3826214) để được hướng dẫn cụ thể.


Các tin tức liên quan