Công ty có nhiều chi nhánh, áp dụng mức lương tối thiểu vùng thế nào?

Công ty của ông Tiến (Bắc Ninh) có nhiều chi nhánh, đơn vị phụ thuộc hoạt động ở các địa bàn khác nhau. Ông quan tâm về nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng ở các địa bàn khác nhau.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời tới Ông Tiến và các độc giả quan tâm như sau:

Điều 4 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động quy định nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn như sau:

1. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

2. Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

3. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

4. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3 phụ lục ban hành kèm theo nghị định này.

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng ở các địa bàn khác nhau được áp dụng theo những nguyên tắc đã trích dẫn ở trên.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020


Các tin tức liên quan