Người lao động thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp không phải tham khảo ý kiến của người sử dụng lao động

Anh Hải – Cà Mau gửi câu hỏi tới HTTT Bộ với người dân và doanh nghiệp rằng: Việc thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có bắt buộc phải tham khảo ý kiến của người sử dụng lao động?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Điều 170 Bộ luật Lao động 2019, thì người lao động có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn hoặc tham gia hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động. Đồng thời, điểm c Khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động 2019 xác định việc “Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác” là quyền của người lao động theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, việc người lao động thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp không phải tham khảo ý kiến của người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, một số quy định anh có thể tham khảo thêm như sau:

* Trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có tiếp tục được hoạt động?

Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp bị thu hồi đăng ký khi vi phạm về tôn chỉ, mục đích của tổ chức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Lao động hoặc tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp chấm dứt sự tồn tại trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc doanh nghiệp giải thể, phá sản. (Theo Khoản 2 Điều 172 của Bộ luật Lao động).


Các tin tức liên quan