trợ cấp một lần hay truy lĩnh phần chênh lệch mai táng phí

50x50
Nội dung:

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ chưa quy định giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người được truy tặng Huân chương kháng chiến.

Tag: ,