Quy định về thời gian làm thêm giờ trong năm

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về kiến nghị tăng giới hạn thời gian làm thêm giờ trong năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Công ty tham khảo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 106 Bộ luật lao động, trong đó quy định trong một số trường hợp đặc biệt thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm. Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định cụ thể việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Đối với những doanh nghiệp sử dụng người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng, có thể tham khảo Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Các tin tức liên quan