Người làm công việc trực tiếp lái xe, sửa chữa, bảo dưỡng các loại xe tải 2 trở lên và xe container, xe đầu kéo phải tham dự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được cấp thẻ an toàn lao động

Công ty Damco Việt Nam gửi đến HTTT Bộ với người dân và doanh nghiệp câu hỏi như sau:

Theo danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Mục 16. Trực tiếp vận hành tàu hỏa, tàu điện; lái, sửa chữa, bảo hành xe ô tô các loại. Công ty chúng tôi đang kinh doanh trong lực vực vận tải, sử dụng các loại xe tải 2 trở lên và xe container, xe đầu kéo. Như vậy những tài xế lái xe, người bảo trì bảo dưỡng, các loại xe ở công ty chúng tôi có cần phải tham gia huấn luyện ATVSLĐ theo 44/2016/NĐ-CP nhóm 3. Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động không?

Vấn đề này, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động TBXH ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động quy định công việc trực tiếp lái, sửa chữa, bảo hành xe ô tô các loại thuộc mục 16 của Danh mục.

2. Theo quy định khoản 5 Điều 1 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 06/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động TBXH thì người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc nhóm 3. Nội dung, thời gian, chương trình huấn luyện và việc cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động nhóm 3 thực hiện theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Như vậy, người làm công việc trực tiếp lái xe, sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô của Damco Viet Nam phải tham dự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được cấp thẻ an toàn lao động.


Các tin tức liên quan