Hỗ trợ covid cho trường hợp mẹ đơn thân nuôi 02 con nhỏ thuộc hộ nghèo

Chị Ngọc Hà (Quảng Ngãi) là mẹ đơn thân nuôi 02 con nhỏ thuộc hộ nghèo. Chị muốn hỏi về chế độ hỗ trợ ảnh hưởng do đại dịch Covid được nhận thế nào?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Trường hợp này, người mẹ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hai con là đối tượng thuộc hộ nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019). Do đó, để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho đối tượng, người mẹ được hỗ trợ theo đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg là 500.000 đồng/người/tháng. Hai con nhỏ (nếu có tên trong danh sách hộ nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019) được hưởng mức hỗ trợ quy định đối với người thuộc hộ nghèo là 250.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ là 03 tháng, được chi trả 01 lần theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP.


Các tin tức liên quan