Bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng và điều dưỡng cho đối tượng làm nghĩa vụ Quốc tế là chưa khả thi

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An do Ban Dân nguyên chuyển đến tại Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị:

"Cử tri đề nghị Trung ương xem xét bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng và chế độ điều dưỡng cho đối tượng hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế, vì hiện nay theo Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 9-42013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đối tưởng này chỉ được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần" (Kiến nghị số 21)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay và tổng thể chính sách an sinh xã hội nói chung, chính sách ưu đãi người có công nói riêng, đề xuất của cử tri về việc bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng và chế độ điều dưỡng cho đối tượng hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế đã được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần là chưa thật sự khả thi. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục nghiên cứu trình các cấp có thẩm quyền xem xét mở rộng đối tượng thụ hưởng hoặc bổ sung chính sách trên cơ sở phải đảm bảo tính khoa học, lịch sử và phù hợp với thực tiễn điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Tag: ,

Các tin tức liên quan