Một số thông tin về của Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp

Anh Tuấn – Kiên Giang gửi đến HTTT câu hỏi như sau: Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 đã có nhiều điểm mới. Đáng chú ý tại Khoản 3 Điều 3 Bộ luật này quy định rằng:

“3. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về lao động. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.”

Trong khi đó, Bộ luật Lao động năm 2012 chỉ quy định tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở.

Anh Tuấn mong muốn Bộ có thể hướng dẫn rõ thêm:

- Hoạt động của Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp hợp pháp khi nào?

- Trường hợp nào thì Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp bị thu hồi đăng ký?

- Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có thể gia nhập Công đoàn Việt Nam không?

- Thành viên ban lãnh đạo của Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có bao gồm người lao động là người có quốc tịch nước ngoài không?

- Điều lệ tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có thể quy định đồng thời thành viên của tổ chức là người lao động thông thường và người lao động trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định liên quan đến điều kiện lao động, tuyển dụng lao động, kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chuyển người lao động làm công việc khác không?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Hoạt động của Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp hợp pháp khi nào?

Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký.

Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tổ chức và hoạt động phải bảo đảm nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ; tự nguyện, tự quản, dân chủ, minh bạch. (Theo quy định tại khoản 1 Điều 172 Bộ luật Lao động)

2. Trường hợp nào thì Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp bị thu hồi đăng ký?

Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp bị thu hồi đăng ký khi vi phạm về tôn chỉ, mục đích của tổ chức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Lao động hoặc tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp chấm dứt sự tồn tại trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc doanh nghiệp giải thể, phá sản. (Theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Bộ luật Lao động)

3. Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có thể gia nhập Công đoàn Việt Nam không?

Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp nếu gia nhập Công đoàn Việt Nam thì thực hiện theo quy định của Luật Công đoàn. (Theo quy định tại khoản 3 Điều 172 Bộ luật Lao động)

4. Thành viên ban lãnh đạo của Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có bao gồm người lao động là người có quốc tịch nước ngoài không?

Ban lãnh đạo do thành viên của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp bầu. Thành viên ban lãnh đạo là người lao động Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp; không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích do phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, các tội xâm phạm sở hữu theo quy định của Bộ luật Hình sự. (Theo quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật Lao động)

5. Điều lệ tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có thể quy định đồng thời thành viên của tổ chức là người lao động thông thường và người lao động trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định liên quan đến điều kiện lao động, tuyển dụng lao động, kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chuyển người lao động làm công việc khác không?

Điều lệ của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp phải có nội dung về việc trong một tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp không đồng thời có thành viên là người lao động thông thường và thành viên là người lao động trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định liên quan đến điều kiện lao động, tuyển dụng lao động, kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chuyển người lao động làm công việc khác. (Theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Lao động)


Các tin tức liên quan