Thủ tục đề nghị cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"

Bố ông Lê Việt Dũng (Hà Tĩnh) nhập ngũ, chiến đấu hy sinh tại chiến trường Tây Nam, gia đình ông đã được hưởng chế độ từ năm 1985 nhưng đến nay bố ông Dũng chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”. Nay ông Dũng muốn hỏi thủ tục hồ sơ đề nghị về cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Vấn đề này Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ có thân nhân đã hưởng chế độ ưu đãi trước ngày 01/01/1995. Hồ sơ có các giấy tờ theo thứ tự yêu cầu như sau:

1. Căn cứ chứng minh thân nhân hưởng chế độ trước ngày 01/01/1995

2. Tra cứu thông tin chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”

3. Một trong các giấy tờ: giấy báo tử, giấy chứng nhận hy sinh, Bằng “Tổ quốc ghi công” của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng “Tổ quốc ghi ơn” của Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh

4. Một trong các giấy tờ có giá trị pháp lý ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh

5. Biên bản kết quả niêm yết công khai 45 ngày của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thân nhân đã được giải quyết chế độ

Thủ tục thực hiện như sau:

B1: Liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc hoặc nơi đang chi trả trợ cấp cho thân nhân liệt sĩ để tra cứu về hồ sơ và thông tin Bằng “Tổ quốc ghi công”.

B2: Nếu hồ sơ có các giấy tờ nhóm 1, 2, 3 thì làm đơn đề nghị Sở

B3: Sở lập danh sách, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng.

B4: Nếu hồ sơ có giấy tờ nhóm 1, 2, 4 thì Sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy báo tử và lập danh sách, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng.

B5: Nếu hồ sơ có giấy tờ nhóm 1, 2 nhưng không có giấy tờ nhóm 3, 4 thì Sở lập danh sách chuyển Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thân nhân đã được giải quyết chế độ để thực hiện có giấy tờ nhóm 5 và tiếp tục thực hiện thủ tục như B4.


Các tin tức liên quan