Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid19

Ngày 30/7/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) đã ban hành “Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19″. Đây là một trong những nỗ lực đưa chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg vào cuộc sống.

Nhằm hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động khắc phục khó khăn trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngày 01 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ngày 07 tháng 07 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg cụ thể hóa 12 chính sách đã nêu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, trong đó có chính sách “Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động” được quy định tại Chương III với 4 điều, từ Điều 9 đến Điều 12.

Để giúp người sử dụng lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) các địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện tốt chính sách này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành cuốn “Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” (Tải Cẩm nangphụ lục cẩm nang).

Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Cẩm nang) bao gồm 6 nội dung chính, ngoài nội dung giới thiệu chính sách và thông tin liên hệ hỗ trợ, có các nội dung quan trọng như: Hướng dẫn chung về chính sách; Hướng dẫn dành cho người sử dụng lao động; Hướng dẫn dành cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Hướng dẫn dành cho Sở LĐTB&XH; Hướng dẫn dành cho cơ quan BHXH; Trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan và Các mẫu văn bản thực hiện.

Các thông tin trong Cẩm nang đã hướng dẫn chi tiết, cụ thể về các điều kiện hỗ trợ, quy trình, thủ tục hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng cũng như các đơn vị có trách nhiệm thực hiện.

Vì biên soạn trong thời gian ngắn và tính cấp bách trong việc hướng dẫn các nhóm đối tượng liên quan, chắc chắn cuốn Cẩm nang còn có những thiếu sót, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đang tiếp tục ghi nhận các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân và sẽ tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.


Các tin tức liên quan