Đối tượng bảo trợ xã hội chưa nằm trong danh sách chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 4 thì có được hưởng hỗ trợ Covid 19 theo Nghị quyết 42 không?

Chị Ngô Thị Lúa (Hải Dương) cùng nhiều Công dân quan tâm gửi câu hỏi tới Bộ về việc xác định đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội được hưởng hỗ trợ ảnh hưởng do Covid19. Theo đó các Công dân quan tâm tới trường hợp đối tượng có quyết định hưởng bảo trợ xã hội tháng 4 nhưng chưa nằm trong danh sách chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 4 thì có được hưởng hỗ trợ Covid 19 theo Nghị quyết 42 không?

Vấn đề này, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Đối tượng có quyết định trong tháng 4 và quyết định ghi hưởng trợ cấp xã hội từ tháng 4 thì được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020.

Đối tượng có quyết định trong tháng 4 và được hưởng trợ cấp xã hội từ tháng 5 thì không được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020.

Như vậy, Trường hợp đối tượng đủ điều kiện được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng trước ngày 30/6/2020 nhưng chưa có quyết định hưởng chính sách trợ cấp xã hội trong tháng 4 thì không thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020.


Các tin tức liên quan