Luật an toàn, vệ sinh lao động bao gồm bao nhiêu Chương, Điều; thời điểm có hiệu lực; phạm vi điều chỉnh; hộ tịch và đăng ký hộ tịch được quy định như thế nào?

50x50
Nội dung:

Luật an toàn, vệ sinh lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Luật an toàn, vệ sinh lao động có 07 Chương, 93 Điều.

Tag: ,