Khảo sát online thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tết một số Điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến năm 2020; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kính đề nghị Quý đơn vị hợp tác triển khai khảo sát để giúp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 hiệu quả phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Bảng khảo sát online được đăng tải tại đường link:

Khảo sát Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Mọi ý kiến xin  liên hệ:

Tag: doanhnghiep , phaply ,

Các tin tức liên quan