Người sử dụng lao động không được trả chậm quá 01 tháng lương cho người lao động

Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid19, Công ty của ông Nguyễn A.X tại Hải Phòng gặp nhiều khó khăn. Công ty muốn hỏi về việc trả chậm lương cho người lao động.

Vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc vì lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng. Vì vậy, đề nghị công ty căn cứ vào quy định trên để thực hiện trả lương cho người lao động.


Các tin tức liên quan