Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi người lao động đồng ý

Chị Hiền – Đồng Nai gửi câu hỏi tới HTTT Bộ với người dân và doanh nghiệp để hỏi về việc khi tổ chức cho người lao động làm thêm giờ, người sử dụng lao động có phải được người lao động đồng ý?

Vấn đề này,  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi người lao động đồng ý. Việc đồng ý của người lao động có thể được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật. (Theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động)

Bên cạnh đó, Người sử dụng lao động nên tìm hiểu rõ quy định của Pháp luật để thực hiện đúng quy định khi tổ chức cho người lao động làm thêm giờ như sau:

* Trường hợp người sử dụng lao động được tổ chức làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm:

Theo quy định tại Điều 107  Bộ luật Lao động,người sử dụng lao động sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm trong một số ngành, nghề, công việc sau:

- Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

- Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

- Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

- Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

- Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

* Người sử dụng lao động tổ chức làm thêm giờ không phải đăng ký với  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mà chỉ cần thông báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. (Theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật Lao động)

* Theo quy định thì thời giờ làm việc bình thường của người lao động không quá 08 giờ trong 01 ngày. Người lao động làm thêm giờ nhưng không được quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày. Như vậy người lao động chỉ có thể làm thêm giờ không quá 4 giờ trong 1 ngày. Nếu công ty tổ chức cho người lao động làm thêm 5 giờ trong 01 ngày là trái với quy định của Bộ luật Lao động. (Theo quy định tại Điều 105, khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động)

* Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ gộp 02 năm một lần. (Theo quy định tại khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động)


Các tin tức liên quan