Quy định về ban an toàn vệ sinh tại doanh nghiệp

Công ty TNHH Suncall Technology Việt Nam hỏi: 1. Theo Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động:

“Điều 74. An toàn, vệ sinh viên

1. Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở”.

VD: Nếu công ty có những tổ chỉ có 2 người x 3 ca, vậy có nhất thiết mỗi ca phải có 1 người x 3 ca không? Hay chỉ cần các ca làm việc có thành viên ban an toàn vệ sinh là được?

2. Theo Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn về an toàn, vệ sinh lao động:

“2. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 300 người lao động, phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách”.

Vậy Công ty có nhất thiết phải có ban an toàn vệ sinh, hay chỉ cần có 1 người chuyên trách về an toàn vệ sinh là được?

3. Nếu đại diện các phòng có trong sơ đồ ban an toàn vệ sinh thì những người này sẽ thuộc nhóm 2 hay nhóm mấy? Và những thành viên này có phải được đào tạo cấp chứng chỉ không, hay chỉ cần nhưng thành viên trong mạng lưới an toàn là bắt buộc?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 2505/BLĐTBXH-ATLĐ trả lời doanh nghiệp như sau:

1. Việc tổ chức bộ máy an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 72, Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2. Việc xác định đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ hướng dẫn luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao . động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị quý Công ty liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 10 Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp./.

Tag: ,

Các tin tức liên quan