BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

FAQ - Các vấn đề thường gặp

Các vấn đề thường gặp

Tìm kiếm

Nhập lại

Người lao động có được quyết định việc gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc?
Người lao động quyết định việc gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở.
(Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP)
Khi tiến hành đối thoại tại nơi làm việc thì số lượng, thành phần các bên tham gia đối thoại được quy định như thế nào?
Theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP thì số lượng, thành phần các bên tham gia đối thoại được quy định như sau:
- Bên người sử dụng lao động căn cứ điều kiện sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, người sử dụng lao động quyết định số lượng, thành phần đại diện cho mình để tham gia đối thoại bảo đảm ít nhất 03 người, trong đó có người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động và quy định trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
- Bên người lao động căn cứ điều kiện sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, cơ cấu, số lượng lao động và các yếu tố bình đẳng giới, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động xác định số lượng, thành phần tham gia đối thoại và xác định số lượng đại diện tham gia đối thoại của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động tương ứng theo tỷ lệ thành viên của tổ chức và nhóm đại diện đối thoại trên tổng số lao động của người sử dụng lao động.
- Việc xác định danh sách thành viên đại diện tham gia đối thoại của bên người sử dụng lao động và bên người lao động được thực hiện định kỳ ít nhất 02 năm một lần và công bố công khai tại nơi làm việc. Trong khoảng thời gian giữa 02 kỳ, nếu có thành viên đại diện bên tham gia đối thoại không thể tiếp tục tham gia thì bên người sử dụng lao động hoặc bên người lao động xem xét, quyết định bổ sung thành viên thay thế và công bố công khai tại nơi làm việc.
- Khi tiến hành đối thoại theo quy định, ngoài các thành viên tham gia đối thoại theo quy định, hai bên thống nhất mời tất cả người lao động hoặc một số người lao động liên quan cùng tham gia đối thoại, bảo đảm có sự tham gia của đại diện lao động nữ khi đối thoại về các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của lao động nữ.
Việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc khi có yêu cầu của một hoặc các bên được quy định như thế nào?
Theo Điều 40 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP thì việc tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên quy định như sau:
1. Việc tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên được tiến hành khi nội dung yêu cầu đối thoại của bên đề nghị đối thoại bảo đảm các điều kiện sau:
- Đối với bên người sử dụng lao động, nội dung yêu cầu đối thoại phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động;
- Đối với bên người lao động, nội dung yêu cầu đối thoại phải được sự đồng ý của ít nhất 30% số thành viên đại diện của bên người lao động tham gia đối thoại quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.
2. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được nội dung yêu cầu đối thoại, bên nhận được yêu cầu đối thoại phải có văn bản trả lời, thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại. Người sử dụng lao động và đại diện đối thoại bên người lao động có trách nhiệm phối hợp, tiến hành tổ chức đối thoại.
Diễn biến đối thoại phải được ghi thành biên bản và có chữ ký của đại diện các bên tham gia đối thoại.
Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, người sử dụng lao động có trách nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của đối thoại; tổ chức đại diện người lao động (nếu có), nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) phổ biến những nội dung chính của đối thoại đến người lao động là thành viên.

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/2