BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại
Kết quả tìm kiếm ( Có tổng số 66 kết quả tìm được)
  Kết luận thanh tra số 301/KL-TTr về việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 301/KL-TTr về việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

  Kết luận thanh tra số 300/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 300/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh

  Kết luận thanh tra số 299/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Trường Đại học Văn Lang Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 299/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Trường Đại học Văn Lang

  Kết luận thanh tra số 298/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH YUJIN VINA Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 298/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH YUJIN VINA

  Kết luận thanh tra số 297/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH trung tâm thể dục thể hình & Yoga California Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 297/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH trung tâm thể dục thể hình & Yoga California

  Kết luận thanh tra số 296/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH VINAWOOD Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 296/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH VINAWOOD

  Kết luận thanh tra số 295/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Xây dựng CENTRAL Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 295/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Xây dựng CENTRAL

  Kết luận thanh tra số 294/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Đất Mới Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 294/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Đất Mới

  Kết luận thanh tra số 282/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH một thành viên Nhất Gỗ Tỉnh Đồng Nai
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 282/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH một thành viên Nhất Gỗ

  Kết luận thanh tra số 281/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Hòa Bình Tỉnh Đồng Nai
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 281/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Hòa Bình

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/7