BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 293/KL-TTr về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trong địa bàn tỉnh Yên Bái
Tỉnh Yên Bái
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 293/KL-TTr về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trong địa bàn tỉnh Yên Bái

Kết luận Thanh tra số 230/KL-TTr về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tỉnh Lạng Sơn
Nội dung:
Kết luận Thanh tra số 230/KL-TTr về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số bản ghi trên 1 trang