BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 145/KL-TTr ngày 08/7/2024 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Kon Tum
Tỉnh Kon Tum
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 227/QĐ-TTr ngày 13/5/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Kon Tum. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/7/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 145/KL-TTr ngày 10/7/2024 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Kon Tum

Kết luận thanh tra số 144/KL-TTr ngày 08/7/2024 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Đắk Nông
Tỉnh Đắk Nông
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 229/QĐ-TTr ngày 13/5/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Đắk Nông. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/6/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 144/KL-TTr ngày 08/7/2024 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Đắk Nông

Kết luận thanh tra số 110/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Bắc Giang
Tỉnh Bắc Giang
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTr ngày 27/3/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Bắc Giang. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 03/5/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 110/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Bắc Giang

Kết luận thanh tra số 293/KL-TTr về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trong địa bàn tỉnh Yên Bái
Tỉnh Yên Bái
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 293/KL-TTr về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trong địa bàn tỉnh Yên Bái

Kết luận Thanh tra số 230/KL-TTr về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Tỉnh Lạng Sơn
Nội dung:
Kết luận Thanh tra số 230/KL-TTr về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số bản ghi trên 1 trang