BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 336/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu Bình Định
Tỉnh Bình Định
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 336/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu Bình Định

Kết luận thanh tra số 335/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty xăng dầu Phú Khánh
Tỉnh Khánh Hòa
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 335/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty xăng dầu Phú Khánh

Kết luận thanh tra số 334/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại công ty TNHH Xăng dầu Nam Tây Nguyên
Tỉnh Đắk Lắk
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 334/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại công ty TNHH Xăng dầu Nam Tây Nguyên

Kết luận thanh tra số 333/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu khu vực II- trách nhiện hữu hạn một thành viên
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 333/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu khu vực II- trách nhiện hữu hạn một thành viên

Kết luận thanh tra số 332/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu Sông Bé - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Tỉnh Bình Dương
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 332/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu Sông Bé - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Kết luận thanh tra số 331/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 331/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu

Kết luận thanh tra số 330/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu khu vực I
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 330/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Xăng dầu khu vực I

Kết luận thanh tra số 329/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty xăng dầu B12
Tỉnh Quảng Ninh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 329/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty xăng dầu B12

Kết luận thanh tra số 328/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 328/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Kết luận thanh tra số 325/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Cơ điện Hoàng Linh là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 325/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Cơ điện Hoàng Linh là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/11