BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 291/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park 2-The Empire của nhà thầu - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đại Hảo
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 291/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park 2-The Empire của nhà thầu - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đại Hảo

Kết luận thanh tra số 290/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park 2-The Empire của nhà thầu - Công ty Cổ phần Đá granite & marble tự nhiên Thiên Sơn
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 290/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park 2-The Empire của nhà thầu - Công ty Cổ phần Đá granite & marble tự nhiên Thiên Sơn

Kết luận thanh tra số 289/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park 2-The Empire của nhà thầu - Công ty TNHH xây dựng dân dụng và công nghiệp Sông Lam
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 289/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park 2-The Empire của nhà thầu - Công ty TNHH xây dựng dân dụng và công nghiệp Sông Lam

Kết luận thanh tra số 288/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park 2-The Empire của nhà thầu - Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Minh Trường
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 288/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park 2-The Empire của nhà thầu - Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Minh Trường

Kết luận thanh tra số 287/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park 2-The Empire của nhà thầu - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Thăng Long
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 287/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park 2-The Empire của nhà thầu - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Thăng Long

Kết luận thanh tra số 286/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park 2-The Empire của nhà thầu - Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 286/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park 2-The Empire của nhà thầu - Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons

Kết luận thanh tra số 285/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park 2-The Empire của nhà thầu - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đăng Sơn
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 285/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park 2-The Empire của nhà thầu - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đăng Sơn

Kết luận thanh tra số 284/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park-The Empire của nhà thầu - Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Phương Thành Hợp
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 284/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Dự án Vinhomes Ocean Park-The Empire của nhà thầu - Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Phương Thành Hợp

Kết luận thanh tra số 268/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Ô tô An Thái
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 268/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Ô tô An Thái

Kết luận thanh tra số 267/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Ô tô Isuzu Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 267/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Ô tô Isuzu Việt Nam

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/8