BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 143/KL-TTr ngày 08/7/2024 về việc chấp hành quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng
Tỉnh Sóc Trăng
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-TTr ngày 15/5/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 14/6/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 143/KL-TTr ngày 08/7/2024 về việc chấp hành quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng.

Kết luận thanh tra số 133/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ô tô Trường Hải Long Biên - Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTr ngày 25/4/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ô tô Trường Hải Long Biên - Hà Nội. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/5/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 133/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ô tô Trường Hải Long Biên - Hà Nội

Kết luận thanh tra số 132/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ô tô Trường Hải Bạch Đằng - Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 197/QĐ-TTr ngày 25/4/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc cchấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ô tô Trường Hải Bạch Đằng - Hà Nội. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/5/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 132/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ô tô Trường Hải Bạch Đằng - Hà Nội

Kết luận thanh tra số 131/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và vật tư thiết bị 
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 196/QĐ-TTr ngày 25/4/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và vật tư thiết bị. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/5/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 131/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và vật tư thiết bị .

Kết luận thanh tra số 130/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ô tô Trường Hải Tây Nam  - Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 195/QĐ-TTr ngày 25/4/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ô tô Trường Hải Tây Nam  - Hà Nội. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/5/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 130/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ô tô Trường Hải Tây Nam  - Hà Nội

Kết luận thanh tra số 129/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên phân phối Thaco Audi
Tỉnh Quảng Nam
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTr ngày 25/4/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc cchấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên phân phối Thaco Audi. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/5/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 129/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên phân phối Thaco Audi

Kết luận thanh tra số 128/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất ô tô du lịch Trường Hải - Kia
Tỉnh Quảng Nam
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTr ngày 25/4/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất ô tô du lịch Trường Hải - Kia. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/5/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 128/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất ô tô du lịch Trường Hải - Kia

Kết luận thanh tra số 127/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và lắp ráp ô tô tải Chu Lai - Trường Hải
Tỉnh Quảng Nam
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTr ngày 25/4/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và lắp ráp ô tô tải Chu Lai - Trường Hải. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/5/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 127/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và lắp ráp ô tô tải Chu Lai - Trường Hải

Kết luận thanh tra số 126/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất ô tô Thaco - Mazda
Tỉnh Quảng Nam
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 191/QĐ-TTr ngày 25/4/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất ô tô Thaco - Mazda. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/5/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 126/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất ô tô Thaco - Mazda.

Kết luận thanh tra số 125/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất xe bus Thaco
Tỉnh Quảng Nam
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 190/QĐ-TTr ngày 25/4/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất xe bus Thaco. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/5/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 125/KL-TTr ngày 12/6/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất xe bus Thaco

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/18