BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 254/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Logistic dầu khí Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 254/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Logistic dầu khí Việt Nam

Kết luận thanh tra số 253/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 253/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí

Kết luận thanh tra số 252/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ dầu khí biển
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 252/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ dầu khí biển

Kết luận thanh tra số 251/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 251/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu

Kết luận thanh tra số 250/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Quản lý khai thác tài sản dầu khí
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 250/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Quản lý khai thác tài sản dầu khí

Kết luận thanh tra số 249/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần phân phối sản phẩm công nghệ cao dầu khí
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 249/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần phân phối sản phẩm công nghệ cao dầu khí

Kết luận thanh tra số 248/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 248/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí

Kết luận thanh tra số 247/KL-TTr về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chấp hành các quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội tại tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 247/KL-TTr về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chấp hành các quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội tại tỉnh Bắc Ninh

Kết luận thanh tra số 246/KL-TTr về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Tỉnh Hưng Yên
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 246/KL-TTr về việc  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Kết luận thanh tra số 245/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH Dệt và nhuộm Hưng yên
Tỉnh Hưng Yên
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 245/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Công ty TNHH Dệt và nhuộm Hưng yên

Quyết định số 50/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Xây dựng 123 - Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 50/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Xây dựng 123 - Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP


Quyết định số 49/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 49/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68


Quyết định số 47/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 47/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex


Quyết định số 46/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đồng Tháp
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 46/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đồng Tháp


Quyết định số 45/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Vinh Phát Đạt
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:

Quyết định số 45/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Vinh Phát Đạt


Quyết định số 44/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 44/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội


Quyết định số 43/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim
Tỉnh Đắk Lắk
Nội dung:

Quyết định số 43/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim


Quyết định số 42/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Cà phê 52
Tỉnh Đắk Lắk
Nội dung:

Quyết định số 42/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Cà phê 52


Quyết định số 41/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hassyu Việt Nam
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 41/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hassyu Việt Nam


Quyết định số 40/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Viễn thông di động toàn cầu
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Quyết định số 40/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Viễn thông di động toàn cầu


Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/1