BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

vợ của người có công 71% có được hưởng ưu đãi gia không?

Nguyễn Văn nam - Tỉnh Hải Dương (26/02/2022)

Nội dung:

Tôi là đối tượng thương binh 21%, Bệnh binh theo Biên bản giám định là 50%. Tổng cộng là 71%, thì vợ tôi có được hưởng như đối tượng 61% đến 80% hay không?
Vì tôi thấy có 1 số đối tượng theo tôi biết là Thương binh 35-40% lại được chọn hưởng chế độ Bệnh binh 61%.
Vậy trường hợp của tôi được giải quyết như thế nào?
Tôi chân thành cảm ơn!
Trả lời:
(27/04/2022)

Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Nếu Ông đã được giám định tách riêng và hưởng chế độ thương binh 21% và Bệnh binh 50% (Bệnh binh 3) thì thân nhân (trong đó có vợ) không được hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân thương binh (hoặc bệnh binh) có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61% trở lên.

Trường hợp Ông đã có biên bản giám định gộp (thương tật + bệnh tật) và kết luận tỷ lệ 71% và Ông đang hưởng chế độ ưu đãi đối với bệnh binh 71% thì thân nhân được giải quyết chế độ ưu đãi đối với thương binh (hoặc bệnh binh) có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên./.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ đối với người bị tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH sửa đổi Quyết định để cho đối tượng được hưởng chế độ tù đày theo qui định.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi hoặc bổ sung Quyết định để cho đối tượng được hưởng chế độ tù đày theo qui định.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho người bị địch bắt tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi Quyết định để cho đối tượng trên được hưởng chế độ tù đày theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi Quyết định để cho đối tượng trên được hưởng chế độ tù đày theo pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc tìm thân nhân cho liệt sĩ.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc Phòng và các địa phương trong cả nước để tìm thân nhân cho liệt sĩ Tô Phụ. Đồng thời xử lý tập thể hay cá nhân đang hưởng chế độ đối với liệt sĩ và xử lý trách nhiệm tập thể hoặc cá nhân để xảy ra sự việc đáng tiếc như trên. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH và chủ trì phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ mất sức lao động cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH sửa đổi Quyết định Số: 108/QĐ-LĐTBXH và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ về thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ mất sức lao động cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi Quyết định Số: 108/QĐ-LĐTBXH và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ về thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc đề nghị công nhận liệt sĩ cho Ông Nguyễn Văn Lan.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH chủ trì và phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải - UBND tỉnh Hà Tĩnh – UBND tỉnh Quảng Bình để lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với Ông Lan theo qui định của pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ MSLĐ đối với thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và chủ động phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ. Trân trọng cảm ơn./.