BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn liên kết đào tạo theo hình thức đặt lớp đào tạo

Công ty TNHH Hỗ trợ Giáo dục B&B - Tỉnh Thừa Thiên Huế (06/12/2022)

Nội dung:

Kính gửi: Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội Công ty TNHH Hỗ trợ Giáo dục B&B (Mã ngành Kinh doanh chính 8560: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục) dự định liên kết đào tạo với Trường CĐ Nghề Thừa Thiên Huế với hình thức liên kết đặt lớp đào tạo (theo điểm b, khoản 2, điều 4 của Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH) để mở các lớp cao đẳng, trung cấp chính quy và việc liên kết chỉ thực hiện đào tạo một hoặc một số nội dung học tập trong chương trình đào tạo tại địa điểm của Công ty. Công ty xin hỏi Bộ trả lời giúp các các ý kiến sau: 1/ Trường hợp Công ty TNHH Hỗ trợ Giáo dục B&B liên kết đào tạo với Trường CĐ Nghề Thừa Thiên Huế với hình thức liên kết đặt lớp đào tạo tại địa điểm của Công ty như trên có phải đăng ký hoặc đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp khoản 14 Điều 1 Nghị định số 24/2022/NĐ-CP không? 2/ Việc liên kết chỉ thực hiện đào tạo một hoặc một số nội dung học tập trong chương trình đào tạo thì cụ thể là bao nhiêu % môn học, môn đun, tỉn chỉ của chương trình được đào tạo tại địa điểm của Công ty? (theo điểm a, khoản 1, điều 8 của Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH) 3/ Chỉ tiêu tuyển sinh liên kết đào tạo giữa 2 đơn vị như trên sẽ nằm trong tổng chỉ tiêu được cấp theo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường CĐ Nghề Thừa Thiên Huế (tại trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo) hay như thế nào?
Trả lời:
(27/02/2023)

Về nội dung Quý doanh nghiệp hỏi, xin trao đổi như sau:

  1. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định số 24/2022/NĐ-CP) thì “bổ sung địa điểm đào tạo ngoài địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp” là trường hợp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Trường hợp Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế liên kết với Công ty TNHH Hỗ trợ Giáo dục B&B để đặt lớp đào tạo tại địa điểm của Công ty, ngoài địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN cho Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế thì Trường CĐN Thừa Thiên Huế phải thực hiện đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định.
  2. Hiện nay, theo quy định của pháp Luật GDNN về liên kết đào tạo hiện hành thì không quy định cụ thể tỷ lệ % thực hiện đào tạo một hoặc một số nội dung học tập trong chương trình đào tạo. Tuy nhiên, để được cấp giấy chứng nhận đăng ký/đăng ký bổ sung hoạt động GDNN tại địa điểm liên kết đào tạo thì các cơ sở GDNN phải đảm bảo đủ các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, chương trình, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo để thực hiện đào tạo các mô đun, môn học trong chương trình đào tạo theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định số 24/2022/NĐ-CP) và quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  3. Tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định: Chỉ tiêu tuyển sinh liên kết đào tạo nằm trong tổng chỉ tiêu được cấp theo đăng ký hoạt động GDNN của đơn vị chủ trì liên kết.

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực