BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Trợ cấp tuất đối với người hưởng 2 chế độ (Thương binh và Chất độc hóa hóa học)

Nguyen - Thành phố Hà Nội (20/07/2022)

Nội dung:

Kính gửi Cơ quan Bộ,
Ba tôi đồng thời hưởng 2 chính sách Thương binh và Chất độc hóa học. Nay ba tôi đã mất và gia đình đã được hỗ trợ mai táng phí (do cơ quan BHXH chi trả) và trợ cấp tuất 3 tháng lương theo chế độ Thương binh (do cơ quan LĐ TB&XH chi trả).
Vậy xin phép hỏi, chế độ Chất độc hóa học của ba tôi gia đình tôi có được hỗ trợ gì không?
Trân trọng cảm ơn!
Trả lời:
(02/12/2022)

Tại khoản 4 Điều 6 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2022 quy định: “Người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại khoản 12 Điều 16 và khoản 1 Điều 31 của Pháp lệnh này chét thì người tổ chức thực hiện mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trường hợp thuộc nhiều đối tượng thì chỉ hưởng một trợ cấp mai táng.”

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết được quy định tại khoản 6 Điều 31 Pháp lệnh Ưu đãi số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2022 quy định: “Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con đẻ đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.”

Đề nghị ông căn cứ theo hướng dẫn trên liên hệ với cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Người có công trả lời ông được biết.


Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ đối với người bị tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH sửa đổi Quyết định để cho đối tượng được hưởng chế độ tù đày theo qui định.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi hoặc bổ sung Quyết định để cho đối tượng được hưởng chế độ tù đày theo qui định.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho người bị địch bắt tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi Quyết định để cho đối tượng trên được hưởng chế độ tù đày theo qui định. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ tù đày.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi Quyết định để cho đối tượng trên được hưởng chế độ tù đày theo pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc tìm thân nhân cho liệt sĩ.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc Phòng và các địa phương trong cả nước để tìm thân nhân cho liệt sĩ Tô Phụ. Đồng thời xử lý tập thể hay cá nhân đang hưởng chế độ đối với liệt sĩ và xử lý trách nhiệm tập thể hoặc cá nhân để xảy ra sự việc đáng tiếc như trên. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH và chủ trì phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ mất sức lao động cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét và chỉ đạo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH sửa đổi Quyết định Số: 108/QĐ-LĐTBXH và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ về thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ mất sức lao động cho thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và sửa đổi Quyết định Số: 108/QĐ-LĐTBXH và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ về thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc đề nghị công nhận liệt sĩ cho Ông Nguyễn Văn Lan.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH chủ trì và phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải - UBND tỉnh Hà Tĩnh – UBND tỉnh Quảng Bình để lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với Ông Lan theo qui định của pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn./.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (31/10/2023)

  Về việc giải quyết chế độ MSLĐ đối với thương binh.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và chủ động phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên theo Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ. Trân trọng cảm ơn./.