BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Về việc giải quyết chế độ cho người có công.

Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (03/02/2023)

Nội dung:

ĐƠN PHẢN ÁNH Phát hiện một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện chế độ đối với người có công với cách mạng vì cán bộ “Thiếu trách nhiệm thừa Vô cảm” trong việc tiếp nhận đơn phản ánh của công dân tới đơn vị và cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả lời cho công dân”. Kính gửi: Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đường Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận. ĐT: 090818064, emai: vinhphuc1953@gmail.com Sau khi phát hiện Ông Nguyễn Quốc Việt ở Bình Thuận và Ông Hà Ngọc Anh ở tỉnh Đắk Lắk vừa là thương binh vừa nghỉ mất sức lao động và đang hưởng chế độ thương tật, nên không được hưởng chế độ mất sức lao động. Tôi phản ánh qua Cổng dịch vụ quốc gia và được Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trả lời như sau: Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 15/02/2022. Căn cứ Điều 44 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, thương binh đồng thời là người đang hưởng mất sức lao động (MSLĐ) được hưởng thêm chế độ thương binh không phụ thuộc điều kiện về thời gian công tác hay việc đã giám định gộp tỷ lệ thương tật và bệnh tật. Trường hợp đang hưởng chế độ thương binh nếu đề nghị giải quyết thêm chế độ MSLĐ: Đề nghị ông liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương, là cơ quan quản lý hồ sơ MSLĐ để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền./. Như vậy: Ông Nguyễn Quốc Việt và Ông Hà Ngọc Anh được hưởng thêm chế độ mất sức lao động vì 02 Ông đang hưởng chế độ thương binh. Bởi vì. Trong cùng một đối tượng (điều kiện như nhau) được hưởng 02 chế độ (Ông Nguyễn Ngọc Toàn – Lê Văn Hoài) hoặc đang hưởng chế độ thương binh thì được hưởng thêm chế độ bệnh binh (Phạm Văn Út). Trong khi đó. 03 cơ quan BHXH tỉnh Đắk Lắk, BHXH Bình Thuận và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đều trả lời các đối tượng trên không thuộc đối tượng theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ nên không được hưởng thêm chế độ mất sức lao động vì họ đang hưởng chế độ thương tật. Bởi vì: Cán bộ của các cơ quan Bộ LĐTB&XH, Sở LĐTB&XH & BHXH các tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắk và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam “Thiếu trách nhiệm thừa Vô cảm” trong việc thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả lời đơn phản ánh cho công dân. Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xem xét và chỉ đạo BHXH Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận và UBND tỉnh Đắk Lắk để giải quyết thêm chế độ mất sức lao động cho các đối tượng trên.
Trả lời:
(08/02/2023)
Phản ánh kiến nghị - Hỏi đáp PAKN.2023.0027 đã được chuyển tới Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo để xử lý theo thẩm quyền

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (21/01/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho người có công.

  Nội dung: Kính đề nghị Bộ LĐTB&XH xem xét và bổ sung hồ sơ, thủ tục giải quyết thêm chế độ mất sức lao động đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động hiện đang hưởng chế độ thương binh.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (19/01/2023)

  Về việc giải quyết chế độ cho người có công.

  Nội dung: “Về việc người dân cả nước, ai cũng vui cười để đón tết: Chỉ có 02 người ở Bình Thuận vô cùng đau khổ vì trải qua hàng chục năm bị “Cướp chế độ” do cán bộ “Thiếu trách nhiệm – Thừa vô cảm” trong việc giải quyết cho người có công với cách mạng”.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (10/12/2022)

  Về việc giải quyết chế độ đối với Thương binh đồng thời nghỉ mất sức lao động.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Về việc Quan sáng dân vinh” – “Quan đần dân khổ” vì cán bộ thiếu trách nhiệm, thừa vô cảm trong việc giải quyết chế độ đối với Thương binh đồng thời nghỉ mất sức lao động mà không được hưởng thêm một chế độ theo Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ”. Kính gửi: Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đường Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận. Đ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (04/12/2022)

  Về việc giải quyết chế độ cho người có công với các mạng.

  Nội dung: “Nhân đọc tin: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức LĐ-TB&XH năm 2022 - https://plo.vn/huong-dan-danh-gia-xep-loai-cong-chuc-vien-chuc-ld-tbxh-nam-2022-post710496.html - Hãy xếp loại yếu kém và loại bỏ đối với số cán bộ “Thiếu trách nhiệm - Thừa vô cảm” trong việc tiếp nhận xứ lý đơn phản ánh của công dân”.
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (03/12/2022)

  Về việc giải quyết chế độ cho thương binh đồng thời nghỉ mất sức lao động.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Về việc Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ và Quyết định Số: 108/QĐ-LĐTBXH, ngày 15/02/2022 của Bộ LĐTB&XH đều “Quên” chế độ đối với thương binh đồng thời nghỉ hưởng mất sức lao động và đang được hưởng chế độ thương binh thì không được hưởng thêm chế độ mất sức lao động. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc Địa chỉ: K1, Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - Tỉnh Bình Thuận (22/11/2022)

  Về việc giải quyết chế độ cho Ông Nguyễn Quốc Việt.

  Nội dung: “Phát hiện một sự thật “Động trời” ở Bình Thuận: Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ không được thực hiện trong việc giải quyết chế độ cho thương binh đồng thời nghỉ mất sức lao động mà không được hưởng thêm chế độ mất sức lao động vì cán bộ “Mơ hồ về chính trị, yếu kèm về chuyên môn, suy thoái về đạo đức và hại dân”. Sau khi phát hiện Ông Nguyễn Quốc Việt vừa thương ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (14/10/2022)

  Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ: Bỏ sót đối tượng và Bộ LĐTB&XH trả lời cho đối tượng có biểu hiện của bệnh hoang tưởng (Ngáo đá) vì phải đến cơ quan BHXH không quản lý hồ sơ của đối tượng để giải quyết”. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đường Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (14/10/2022)

  Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

  Nội dung: ĐƠN PHẢN ÁNH “Một sự thật “Động trời” trong việc thực hiện Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ: Bỏ sót đối tượng và Bộ LĐTB&XH trả lời cho đối tượng có biểu hiện của bệnh hoang tưởng (Ngáo đá) vì phải đến cơ quan BHXH không quản lý hồ sơ của đối tượng để giải quyết”. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI. Đường Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Phan Thiết, ...
 • Nguyễn Vĩnh Phúc - (10/10/2022)

  Về việc hướng dẫn văn bản thực hiệc Nghị định 131/2021.

  Nội dung: Kính gửi: Bộ LĐTB&XH Tôi có đơn phản ánh qua Cổng dịch vụ quốc gia và được Sở LĐTB&XH Bình Thuận trả lời (ngày 10/10/2022) như sau: Theo qui định tại khoản a, b – Mục 1 - điều 44 Nghị định Số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ không có qui định Thương binh đồng thời mất sức lao động thì được hưởng thêm một chế độ mất sức lao động (Chuyện thật như bịa). Trong khi đó. Căn cứ vào khoản 3 – Điều 45 - Nghị đ...
 • Nguyễn Thị Thu Trang - (06/10/2022)

  Chính sách với thân nhân người có công

  Nội dung: Bố tôi khi sống được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng, chế độ địch bắt tù đày, chế độ chất độc màu da cam 65%. Vậy khi bố tôi qua đời thì chính sách tử tuất, tử thường cụ thể như thế nào. Những ai được hưởng chế độ tử thường và có được hưởng tử thường của cả 3 chính sách như khi bố tôi còn sống hay không ? Xin cảm ơn!