BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Hỗ trợ covid 19
Danh sách Covid19

Tìm kiếm

Nhập lại

Câu 11. Trong tháng 7 năm 2021 doanh nghiệp có 1 lao động đang hưởng chế độ thai sản, đến tháng 8 năm 2021 tăng lại. Như vậy, căn cứ vào thông báo tạm tính về số tiền giảm bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ cơ quan bảo hiểm xã hội thì người lao động này có được tính giảm tai nạn lao động - bệnh nghiệp theo quy định không?
Nội dung:

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022). Trong tháng 8 năm 2021, doanh nghiệp tăng 01 lao động sau khi nghỉ thai sản thì lao động này vẫn được tính để giảm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp từ tháng 8 năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2022 theo quy định.

Câu 12. Tôi là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước thuộc một Sở của tỉnh, tiền lương của tôi được hưởng qua kinh phí cấp từ Sở Tài chính. Qua báo đài, tôi được biết là Chính phủ có hỗ trợ cho các đơn vị sử dụng lao động giảm đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Như vậy, đối với bản thân tôi cùng những người trong đơn vị tôi có nhận được gói hỗ trợ này không?
Nội dung:

Tại Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì Ông/Bà là viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước nên không thuộc đối tượng hỗ trợ giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Câu 13: Nhóm đối tượng là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước (Ví dụ: những người này đang công tác tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu không thuộc đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà hưởng lương từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh) thì có được áp dụng giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg không?
Nội dung:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP và Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì loại trừ đối tượng hỗ trợ là người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, không loại trừ đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Do vậy, với nhóm đối tượng là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước (Ví dụ: những người này đang công tác tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu không thuộc đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà hưởng lương từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh) thì được áp dụng giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/2