BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi
Danh sách phản ánh - kiến nghị, Câu hỏi

Tìm kiếm

Nhập lại
STT Mã PAKN Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 PAKN.2024.0302 Làm nông nghiệp tại Úc Nguyễn Đình Ngọc 27/05/2024 Đã trả lời
2 PAKN.2024.0254 chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia minh lê 23/04/2024 Đã trả lời
3 PAKN.2024.0241 Công nhận tương đương văn bằng Ngô Thành Luân 20/04/2024 Đã trả lời
4 PAKN.2024.0205 Hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên học nghề tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước Nguyễn Thị Thi 05/04/2024 Đã trả lời
5 PAKN.2024.0232 chính sách miễn giảm học phí đối với người học nghề hiện nay theo Nghị định 81/2021 Thạch SĨ Thuận 17/04/2024 Đã trả lời
6 PAKN.2024.0177 Chính sách nội trú Phạm Thị Ngọc Trinh 01/04/2024 Đã trả lời
7 PAKN.2024.0227 Kính gửi bộ theo thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH điểm e, khoản 1, điều 6 được hiểu như thế nào? Hoàng Minh Huấn 16/04/2024 Đã trả lời
8 PAKN.20240425.0133 Phản ánh kiến nghị về hồ sơ: hưởng trợ cấp thất nghiệp LÊ TIẾN ĐẠT 25/04/2024 Đã trả lời
9 PAKN.20240404.0211 Không được xét duyệt hưởng BHTN dù còn 2 ngày mơi hết hạn 3 tháng kể từ ngày nghỉ việc Phạm Đàm Quốc Thắng 04/04/2024 Đã trả lời
10 PAKN.20240409.0253 Khoản trợ cấp thất nghiệp chưa đúng Vuong duc tan 09/04/2024 Đã trả lời

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/135