BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

FAQ - Các vấn đề thường gặp

Các vấn đề thường gặp

Tìm kiếm

Nhập lại

Người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động đề nghị đối thoại tại nơi làm việc với người sử dụng lao động về hình thức thưởng nhưng người sử dụng lao động từ chối. Như vậy, hành vi này của người sử dụng lao động có đúng không?
​Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại với người lao động. Việc từ chối đối thoại của người sử dụng lao động trong trường hợp này là trái với quy định của Bộ luật Lao động.
(Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động)
Khi nào người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động?
​Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động trong trường hợp sau đây:
1) Định kỳ ít nhất 01 năm một lần;
2) Khi có yêu cầu của một hoặc các bên;
3) Khi có vụ việc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36, các điều 42, 44, 93, 104, 118 và khoản 1 Điều 128 của Bộ luật Lao động.
(Theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Bộ luật Lao động)
Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc định kỳ mấy lần trong 01 năm?
​Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại  tại nơi làm việc với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần.
(Theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Bộ luật Lao động)
Chủ thể nào có quyền quyết định số lượng, thành phần tham gia đối thoại với người sử dụng lao động?
Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động xác định số lượng, thành phần người lao động tham gia đối thoại với người sử dụng lao động.
(Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP)
Người lao động có được kiểm tra, giám sát việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động?
​Người lao động được kiểm tra, giám sát  việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động.
(Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 46 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP)
Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức nào?
Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu. (Theo quy định tại  khoản 1 Điều 47 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP)
Trường hợp tất cả người lao động trong doanh nghiệp không tham gia bất cứ tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở nào, thì người sử dụng lao động có phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc không?
​Khoản 1 Điều 63 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi
Đồng thời, theo khoản 2 Điều 63 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, cụ thể trong các trường hợp sau: định kỳ ít nhất 01 năm một lần; khi có yêu cầu của một hoặc các bên; khi có vụ việc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36, các điều 42, 44, 93, 104, 118 và khoản 1 Điều 128 của Bộ luật Lao động.
Vì vậy, trường hợp tất cả người lao động trong doanh nghiệp không tham gia tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở nào, thì người sử dụng lao động vẫn có trách nhiệm đối thoại với người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.
Trường hợp không có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tại doanh nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để những người lao động tự lựa chọn thành viên đại diện cho họ tham gia đối thoại với người sử dụng lao động hay không?
​Người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để những người lao động không tham gia tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tự lựa chọn thành viên đại diện cho họ để tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, nhằm bảo đảm trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động năm 2019.
Trường hợp trong doanh nghiệp có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để những người lao động không tham gia tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tự lựa chọn thành viên đại diện cho họ để tham gia đối thoại với người sử dụng lao động (theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 145/2020/NĐ-CP).
Khi người lao động yêu cầu đối thoại với người sử dụng lao động thì nội dung yêu cầu đối thoại phải bảo đảm điều kiện gì?
​Khi người lao động yêu cầu đối thoại với người sử dụng lao động thì nội dung yêu cầu đối thoại phải được sự đồng ý của ít nhất 30% số thành viên đại diện của bên người lao động tham gia đối thoại theo quy định của pháp luật.
(Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 40 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP)
Người lao động có trách nhiệm gửi nội dung đối thoại cho người sử dụng lao động trước ngày bắt đầu tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc bao nhiêu ngày?
​Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu tổ chức đối thoại định kỳ, người lao động có trách nhiệm gửi nội dung đối thoại cho người sử dụng lao động.
(Theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP)

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/2