BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

FAQ - Các vấn đề thường gặp

Các vấn đề thường gặp

Tìm kiếm

Nhập lại

Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) doanh nghiệp có thể loại trừ không áp dụng đối với một hoặc một số nhóm người lao động không?
​Theo khoản 2 Điều 78 Bộ luật Lao động năm 2019, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng đối với người sử dụng lao động và toàn bộ người lao động của doanh nghiệp. Vì vậy, việc loại trừ bất cứ nhóm đối tượng là người lao động nào của doanh nghiệp trong TƯLĐTT là không đúng quy định của pháp luật.
Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định bắt buộc các bên phải thương lượng tập thể hay không?
Việc có tiến hành thương lượng tập thể hay không tiến hành thương lượng tập thể là do các bên trong quan hệ lao động quyết định trên cơ sở tự nguyện. Bộ luật Lao động năm 2019 không có những quy định bắt buộc các bên phải tiến hành thương lượng tập thể.
Tuy nhiên, khi có yêu cầu thương lượng tập thể của một bên thì bên kia có nghĩa vụ bắt buộc phải phản hồi đối với đề nghị thương lượng đó một cách thiện chí. Ở cấp doanh nghiệp, bên nhận được yêu cầu thương lượng tập thể có nghĩa vụ phải tiến hành thương lượng. Khi đó, bên nhận được yêu cầu thương lượng tập thể không được dựa vào nguyên tắc tự nguyện của thương lượng tập thể để từ chối thương lượng vì việc từ chối thương lượng trong trường hợp này bị xem là vi phạm một nguyên tắc quan trọng khác của thương lượng tập thể là nguyên tắc “thiện chí” (Điều 66 Bộ luật Lao động).
Mỗi một doanh nghiệp có bắt buộc phải có thỏa ước lao động tập thể không?
​Theo quy định của Bộ luật Lao động thì không bắt buộc trong mỗi một doanh nghiệp phải có  thỏa ước lao động tập thể.
(Theo quy định tại Điều 75 Bộ luật Lao động).
Dự thảo thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trước khi ký kết có được lấy ý kiến toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp không? Và được ký kết khi nào?
​Đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, trước khi ký kết, dự thảo thỏa ước lao động tập thể đã được các bên đàm phán phải được lấy ý kiến của toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp.
Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp chỉ được ký kết khi có trên 50% người lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán thành.
(Theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Bộ luật Lao động)
Thỏa ước lao động tập thể là gì? Pháp luật có quy định cụ thể về nội dung của thỏa ước lao động tập thể không?
​Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản.
Pháp luật không quy định cụ thể về nội dung của thỏa ước lao động tập thể mà chỉ quy định nguyên tắc chung,theo đó nội dung thỏa ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật; đồng thời khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.
(Theo quy định tại Điều 75 Bộ luật Lao động).
Có mấy loại thỏa ước lao động tập thể?
​Thỏa ước lao động tập thể, bao gồm: thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp và các thỏa ước lao động tập thể khác
(Theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Bộ luật Lao động)
Nội dung thương lượng tập thể?
Các bên thương lượng lựa chọn một hoặc một số nội dung sau để tiến hành thương lượng tập thể:
1. Tiền lương, trợ cấp, nâng lương, thưởng, bữa ăn và các chế độ khác;
2. Mức lao động và thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca;
3. Bảo đảm việc làm đối với người lao động;
4. Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động;
5. Điều kiện, phương tiện hoạt động của tổ chức đại diện người lao động; mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động;
6. Cơ chế, phương thức phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động;
7. Bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ thai sản, nghỉ hằng năm; phòng, chống bạo lực và quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
8. Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm.
(Theo quy định Điều 67 Bộ luật Lao động)

Số bản ghi trên 1 trang