BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thái Bình
Tỉnh Thái Bình
Nội dung:

Kết luận thanh tra số 545/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Bình


Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại một số đơn vị tỉnh Hòa Bình
Tỉnh Hoà Bình
Nội dung:

Kết luận thanh tra số 102/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Kết luận thanh tra số 103/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Kết luận thanh tra số 104/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Sông Đà

Kết luận thanh tra số 105/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình

Kết luận thanh tra số 106/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

Kết luận thanh tra số 107/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Kết luận thanh tra số 108/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Hòa Bình


Số bản ghi trên 1 trang