BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận số 31/KL-TTr ngày 06/02/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-TTr ngày 02/01/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội. Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 18/01/2024, Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội.

Kết luận số 30/KL-TTr ngày 06/02/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường cao đẳng Hậu cần 1
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-TTr ngày 02/01/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường cao đẳng Hậu cần 1. Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 11/01/2024, Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường cao đẳng Hậu cần 1

Kết luận thanh tra số 23/KL-TTr ngày 31/01/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTr ngày 02/01/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội; từ ngày 10/01 - 15/01/2024, Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

Kết luận thanh tra số 22/KL-TTr ngày 31/01/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-TTr ngày 02/01/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội; từ ngày 04/01 - 09/01/2024, Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Kết luận thanh tra số 162/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Trường Cao đẳng bách nghệ Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 162/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Trường Cao đẳng bách nghệ Hà Nội

Kết luận thanh tra số 161/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 161/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội

Kết luận thanh tra số 159/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y - Dược Thăng Long
Tỉnh Thanh Hóa
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 159/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y - Dược Thăng Long

Kết luận thanh tra số 151/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 151/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ

Kết luận thanh tra số 152/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 152/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội

Kết luận thanh tra số 63/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 63/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/2