BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 296/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH VINAWOOD
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 296/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH VINAWOOD

Kết luận thanh tra số 295/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Xây dựng CENTRAL
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 295/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Xây dựng CENTRAL

Kết luận thanh tra số 294/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Đất Mới
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 294/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Đất Mới

Kết luận thanh tra số 282/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH một thành viên Nhất Gỗ
Tỉnh Đồng Nai
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 282/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH một thành viên Nhất Gỗ

Kết luận thanh tra số 281/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Hòa Bình
Tỉnh Đồng Nai
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 281/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Hòa Bình

Kết luận thanh tra số 280/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH H.A.V.A.S
Tỉnh Đồng Nai
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 280/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH H.A.V.A.S

Kết luận thanh tra số 279/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Gia Mỹ
Tỉnh Đồng Nai
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 279/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Gia Mỹ

Kết luận thanh tra số 278/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông
Tỉnh Đồng Nai
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 278/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

Kết luận thanh tra số 277/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Trường Đại học Lạc Hồng
Tỉnh Đồng Nai
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 277/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Trường Đại học Lạc Hồng

Kết luận thanh tra số 276/KL-TTr về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai và Bảo hiểm xã hội huyện Trảng Bom
Tỉnh Đồng Nai
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 276/KL-TTr về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai và Bảo hiểm xã hội huyện Trảng Bom

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/14