BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 264/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Dream Plastic Nam Định
Tỉnh Nam Định
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 264/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Dream Plastic Nam Định

Kết luận thanh tra số 263/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH KIARA Garments Việt Nam
Tỉnh Nam Định
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 263/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH KIARA Garments Việt Nam

Kết luận thanh tra số 262/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong
Tỉnh Nam Định
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 262/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong

Kết luận thanh tra số 261/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH TBO Vina
Tỉnh Nam Định
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 261/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH TBO Vina

Kết luận thanh tra số 260/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Nam Tiệp
Tỉnh Nam Định
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 260/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Nam Tiệp

Kết luận thanh tra số 259/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Dệt - may Hoàng Dũng
Tỉnh Nam Định
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 259/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Dệt - may Hoàng Dũng

Kết luận thanh tra số 257/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Xí nghiệp May Arksun Nam Định
Tỉnh Nam Định
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 257/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Xí nghiệp May Arksun Nam Định

Kết luận thanh tra số 256/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định, bảo hiểm xã hội huyện Xuân Trường
Tỉnh Nam Định
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 256/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định, bảo hiểm xã hội huyện Xuân Trường

Kết luận thanh tra số 246/KL-TTr về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Tỉnh Hưng Yên
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 246/KL-TTr về việc  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

kết luận thanh tra số 236/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh lạng Sơn, Bảo hiểm xã hội huyện Cao Lộc
Tỉnh Lạng Sơn
Nội dung:
kết luận thanh tra số 236/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh lạng Sơn, Bảo hiểm xã hội huyện Cao Lộc

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/25