BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 311/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty Cổ phần phát triển giáo dục IGARTEN
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 311/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty Cổ phần phát triển giáo dục IGARTEN

Kết luận thanh tra số 310/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Đại học dân lập Phương Đông
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 310/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Đại học dân lập Phương Đông

Kết luận thanh tra số 308/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Đại học Thăng Long
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 308/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Đại học Thăng Long

Kết luận thanh tra số 307/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Sông Tích
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 307/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Sông Tích

Kết luận thanh tra số 306/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 306/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy

Kết luận thanh tra số 305/KL-TTr về việc việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty cổ phần Eurowindow
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 305/KL-TTr về việc việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty cổ phần Eurowindow

Kết luận thanh tra số 304/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội,Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa và Bảo hiểm xã hội huyện Ba Vì
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 304/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội,Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa và Bảo hiểm xã hội huyện Ba Vì

Kết luận thanh tra số 309/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 309/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax

Kết luận thanh tra số 302/KL-TTr về việc thực hiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp tại Sở lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 302/KL-TTr về việc thực hiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp tại Sở lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở

Kết luận thanh tra số 301/KL-TTr về việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 301/KL-TTr về việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/16