BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 109/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 136/QĐ-TTr ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 109/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

Kết luận thanh tra số 108/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nông thôn I Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 128/QĐ-TTr ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nông thôn I Cao Bằng. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 108/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nông thôn I Cao Bằng

Kết luận thanh tra số 107/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 132/QĐ-TTr ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 107/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng

Kết luận thanh tra số 106/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Ngọc Trường
Tỉnh Cao Bằng
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTr ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Ngọc Trường. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 106/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Ngọc Trường

Kết luận thanh tra số 105/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát
Tỉnh Cao Bằng
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTr ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 105/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát

Kết luận thanh tra số 104/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH MTV Máy và dịch vụ nông nghiệp Sơn Hà
Tỉnh Cao Bằng
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-TTr ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH MTV Máy và dịch vụ nông nghiệp Sơn Hà. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 104/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH MTV Máy và dịch vụ nông nghiệp Sơn Hà.

Kết luận thanh tra số 103/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Bưu điện tỉnh Cao Bằng -Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Tỉnh Cao Bằng
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTr ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Bưu điện tỉnh Cao Bằng -Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 103/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Bưu điện tỉnh Cao Bằng -Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Kết luận thanh tra số 102/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư và phát triển đô thị
Tỉnh Cao Bằng
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 129/QĐ-TTr ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư và phát triển đô thị. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 102/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư và phát triển đô thị

Kết luận thanh tra số 101/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Hợp Lực
Tỉnh Cao Bằng
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTr ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Hợp Lực. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 101/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Hợp Lực

Kết luận thanh tra số 100/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTr ngày 26/3/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 26/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 100/KL-TTr ngày 15/5/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/28