BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 237/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy tại tỉnh Lào Cai
Tỉnh Lạng Sơn
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 237/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy tại tỉnh Lào Cai

Kết luận thanh tra số 233/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện ma túy huyện Sông Mã
Tỉnh Sơn La
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 233/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện ma túy huyện Sông Mã

kết luận thanh tra số 232/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La
Tỉnh Sơn La
Nội dung:
kết luận thanh tra số 232/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La

Kết luận thanh tra số 231/KL-TTr về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy của Sở LĐTBXH tỉnh Sơn La
Tỉnh Sơn La
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 231/KL-TTr về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy của Sở LĐTBXH tỉnh Sơn La

Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy của Sở lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An
Tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy của Sở lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An


Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An


Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn, tỉnh Nghệ An
Tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn, tỉnh Nghệ An


Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình
Tỉnh Đồng Nai
Nội dung:

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình


Kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1
Tỉnh Đắk Nông
Nội dung:

Kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1


Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/2