BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 184/KL-TTr ngày 01/7/2022 về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chấp hành các quy định pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tỉnh Phú Thọ
Nội dung:

Kết luận thanh tra số 184/KL-TTr ngày 01/7/2022 về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chấp hành các quy định pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Kết luận thanh tra số 160/KL-TTr ngày 27/6/2022 về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chấp hành các quy định pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tỉnh Khánh Hòa
Nội dung:

Kết luận thanh tra số 160/KL-TTr ngày 27/6/2022 về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chấp hành các quy định pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Ninh
Nội dung:

Kết luận số 143/KL-TTr: Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh


Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Tỉnh Đồng Tháp
Nội dung:

Kết luận Thanh tra số 63/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về con nuôi, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang
Tỉnh An Giang
Nội dung:

Kết luận thanh tra số 88/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang


Số bản ghi trên 1 trang