BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 99/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật an toàn Môi trường Phúc An
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 99/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật an toàn Môi trường Phúc An

Kết luận thanh tra số 98/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH dịch vụ an toàn lao động Việt Nam
Tỉnh Bình Dương
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 98/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH dịch vụ an toàn lao động Việt Nam

Kết luận thanh tra số 97/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần Khoa học kỹ thuật - Huấn luyện và kiểm định Việt
Tỉnh Bình Dương
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 97/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần Khoa học kỹ thuật - Huấn luyện và kiểm định Việt

Kết luận thanh tra số 96/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH kiểm định Sông Hồng
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 96/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH kiểm định Sông Hồng

Kết luận thanh tra số 95/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Trường Cao đẳng Dầu Khí
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 95/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Trường Cao đẳng Dầu Khí

Kết luận thanh tra số 94/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH thử nghiệm và kiểm định Quốc Tế
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 94/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH thử nghiệm và kiểm định Quốc Tế

Kết luận thanh tra số 93/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần Kiểm định và đào tạo INECO
Tỉnh Bình Dương
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 93/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần Kiểm định và đào tạo INECO

Kết luận thanh tra số 92/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
Tỉnh Bình Dương
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 92/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Kết luận thanh tra số 91/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Đào tạo và dịch vụ thương mại Anh Thư
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 91/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Đào tạo và dịch vụ thương mại Anh Thư

Kết luận thanh tra số 90/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Liên doanh Việt - Nga Viétopetro
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 90/KL-TTr về việc chấp hành pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Liên doanh Việt - Nga Viétopetro

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/15