BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết Luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Kết Luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam

Kết Luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại công ty TNHH Công nghệ vật liệu xây dựng JINKA
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Kết Luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại công ty TNHH Công nghệ vật liệu xây dựng JINKA

Kết Luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin-Etsu Việt Nam
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Kết Luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin-Etsu Việt Nam

Kết Luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại công ty Thuỷ điện Đại Ninh
Tỉnh Lâm Đồng
Nội dung:
Kết Luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại công ty Thuỷ điện Đại Ninh

Kết Luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại công ty Xăng dầu Lâm Đồng
Tỉnh Lâm Đồng
Nội dung:
Kết Luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại công ty Xăng dầu Lâm Đồng

Kết Luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại công ty Điện Lực Lâm Đồng
Tỉnh Lâm Đồng
Nội dung:
Kết Luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại công ty Điện Lực Lâm Đồng

Kết luận thanh tra số 73/KL-TTr ngày 24/4/2024 về trách nhiệm thực hiện công vụ của viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTr ngày 19/03/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 17/4/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận thanh tra số 73/KL-TTr ngày 24/4/2024 về trách nhiệm thực hiện công vụ của viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động.

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-ATLĐ ngày 24/4/2024 của Cục trưởng Cục An toàn lao động về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-ATLĐ ngày 24/4/2024 của Cục trưởng Cục An toàn lao động về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH SUmitomo Heavy Industries (Việt Nam)
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-ATLĐ ngày 24/4/2024 của Cục trưởng Cục An toàn lao động về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Canon Việt Nam
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-ATLĐ ngày 24/4/2024 của Cục trưởng Cục An toàn lao động về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/23