BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận số 29/KL-Ttr ngày 06/02/2024 về trách nhiệm thực hiện công vụ của công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức tại Cục An toàn lao động
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 494/QĐ-TTr ngày 29/12/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra trách nhiệm về trách nhiệm thực hiện công vụ của công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức tại Cục An toàn lao động.

Kết luận thanh tra số 258/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành
Tỉnh Nam Định
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 258/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành

Kết luận thanh tra số 254/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Logistic dầu khí Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 254/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Logistic dầu khí Việt Nam

Kết luận thanh tra số 253/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 253/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí

Kết luận thanh tra số 252/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ dầu khí biển
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 252/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ dầu khí biển

Kết luận thanh tra số 251/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 251/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu

Kết luận thanh tra số 250/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Quản lý khai thác tài sản dầu khí
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 250/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Quản lý khai thác tài sản dầu khí

Kết luận thanh tra số 249/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần phân phối sản phẩm công nghệ cao dầu khí
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 249/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần phân phối sản phẩm công nghệ cao dầu khí

Kết luận thanh tra số 248/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 248/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí

Kết luận thanh tra số 228/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A & A
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 228/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A & A

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/20