BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 255/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh Thuận
Tỉnh Ninh Thuận
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 255/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh Thuận

Kết luận thanh tra số 254/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Công ty Cổ phần Gia Việt
Tỉnh Ninh Thuận
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 254/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Công ty Cổ phần Gia Việt

Kết luận thanh tra số 253/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh
Tỉnh Ninh Thuận
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 253/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh

Kết luận thanh tra số 252/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Chi nhánh công ty TNHH khu du lịch Hoàn Mỹ tại Ninh Thuận
Tỉnh Ninh Thuận
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 252/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Chi nhánh công ty TNHH khu du lịch Hoàn Mỹ tại Ninh Thuận

Kết luận thanh tra số 251/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Công ty Cổ phần Đường Sắt Thuận Hải
Tỉnh Ninh Thuận
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 251/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Công ty Cổ phần Đường Sắt Thuận Hải

Kết luận thanh tra số 250/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận
Tỉnh Ninh Thuận
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 250/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận

kết luận thanh tra số 246/KL-TTr về việc thực hiện nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Tỉnh Ninh Thuận
Nội dung:
kết luận thanh tra số 246/KL-TTr về việc thực hiện nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

kết luận thanh tra số 234/KL-TTr về việc thực hiện nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tỉnh Quảng Ngãi
Nội dung:
kết luận thanh tra số 234/KL-TTr về việc thực hiện nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kết luận thanh tra số 229/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
Tỉnh Bạc Liêu
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 229/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

Kết luận thanh tra số 228/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý
Tỉnh Bạc Liêu
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 228/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đai dịch Covid-19 tại Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/4