BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại
Kết quả tìm kiếm ( Có tổng số 44 kết quả tìm được)
  Quyết định số 50/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Xây dựng 123 - Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP Thành phố Hà Nội
  Nội dung:

  Quyết định số 50/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Xây dựng 123 - Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP


  Quyết định số 49/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 Thành phố Hà Nội
  Nội dung:

  Quyết định số 49/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68


  Quyết định số 47/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex Thành phố Hà Nội
  Nội dung:

  Quyết định số 47/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex


  Quyết định số 46/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đồng Tháp Thành phố Hà Nội
  Nội dung:

  Quyết định số 46/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đồng Tháp


  Quyết định số 45/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Vinh Phát Đạt Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung:

  Quyết định số 45/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Vinh Phát Đạt


  Quyết định số 44/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội Thành phố Hà Nội
  Nội dung:

  Quyết định số 44/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội


  Quyết định số 43/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim Tỉnh Đắk Lắk
  Nội dung:

  Quyết định số 43/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim


  Quyết định số 42/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Cà phê 52 Tỉnh Đắk Lắk
  Nội dung:

  Quyết định số 42/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Cà phê 52


  Quyết định số 41/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hassyu Việt Nam Thành phố Hà Nội
  Nội dung:

  Quyết định số 41/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hassyu Việt Nam


  Quyết định số 40/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Viễn thông di động toàn cầu Thành phố Hà Nội
  Nội dung:

  Quyết định số 40/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Viễn thông di động toàn cầu


Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/5