BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Đường dây nóng
Nhập lại

Tên Email Điện thoại Fax
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ phận Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo tiepnhanthongtinkntc@molisa.gov.vn 02439362916
Tỉnh Bắc Ninh
Bộ phận Tiếp nhận Phản ánh - Kiến nghị của Sở LĐTBXH nnchinh.sldtbxh@bacninh.gov.vn 02223874046
Tỉnh Quảng Nam
Bộ phận Tiếp nhận Phản ánh - Kiến nghị cchcquangnam@gmail.com 02533833199