BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Văn bản số 2418/LĐTBXH-VP ngày 27/7/2021 thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đông đốc các địa phương thực hiện các chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

29/07/2021

Nội dung:

Ngày 27/7, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) có Công văn số 2418/LĐTBXH-VP gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (file đính kèm)

Tại văn bản, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố số điện thoại đường dây nóng giải đáp Phản ánh, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các địa phương

 

Văn bản liên quan

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/2