BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH ngày 29/11/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ Người lao động và Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid19

11/12/2021

Nội dung:

Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH ngày 29/11/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ Người lao động và Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid19

Văn bản liên quan

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/2