BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra số 169/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH huấn luyện, cung ứng lao động và dịch vụ hằng hải VINIC
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 169/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH huấn luyện, cung ứng lao động và dịch vụ hằng hải VINIC

Kết luận thanh tra số 168/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH huấn luyện, cung ứng lao động và dịch vụ hằng hải VINIC
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 168/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH huấn luyện, cung ứng lao động và dịch vụ hằng hải VINIC

Kết luận thanh tra số 167/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Viện giáo dục và hợp tác quốc tế Châu Á
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 167/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Viện giáo dục và hợp tác quốc tế Châu Á

Kết luận thanh tra số 166/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Huy
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 166/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Huy

Kết luận thanh tra số 165/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần vạn Xuân Vivaxan
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 165/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần vạn Xuân Vivaxan

Kết luận thanh tra số 164/KL-TTr về chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần vận tải biển và xuất khẩu lao động
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 164/KL-TTr về chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần vận tải biển và xuất khẩu lao động

Kết luận thanh tra số 163/KL-TTr về chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại công ty TNHH Đầu tư & Phát triển nhân lực Vạn Xuân
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Kết luận thanh tra số 163/KL-TTr về chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại công ty TNHH Đầu tư & Phát triển nhân lực Vạn Xuân

Kết luận thanh tra số132/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Nhật Minh Hi Akari
Tỉnh Phú Thọ
Nội dung:
Kết luận thanh tra số132/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Nhật Minh Hi Akari

Kết luận thanh tra số131/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than Vinacomin
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số131/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than Vinacomin

Kết luận thanh tra số130/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Cát
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Kết luận thanh tra số130/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Cát

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/3