BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty cổ phần quốc tế Kaizen
Tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty cổ phần quốc tế Kaizen


Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH Tư vấn giáo dục và nghề nghiệp CEC
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH Tư vấn giáo dục và nghề nghiệp CEC


Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp tại Trường Đại Hoạc Nông Lâm Bắc Giang
Tỉnh Gia Lai
Nội dung:

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp tại Trường Đại Hoạc Nông Lâm Bắc Giang


Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 7 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:

Kết luận thanh tra số 48/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty CP Da giầy Việt Nam

Kết luận thanh tra số 49/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty CP đầu tư và thương mại Triển Việt

Kết luận thanh tra số 50/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty CP Phát triển nhân lực Vietpround

Kết luận thanh tra số 51/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty CP kết nối nhân lực Việt

Kết luận thanh tra số 55/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty CP phát triển nguồn nhân lực ABC

Kết luận thanh tra số 56/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty CP xây dựng và phát triển nhân lực Trí Đức


Số bản ghi trên 1 trang