BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại

Kết luận số 48/KL-TTr ngày 02/4/2024 về trách nhiệm thực hiện công vụ của công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân tại Cục Quản lý Lao động ngoài nước
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-TTr ngày 26/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân tại Cục Quản lý Lao động ngoài nước. Xét báo cáo kết luận thanh tra ngày 25/3/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận số 48/KL-TTr ngày 02/4/2024 về trách nhiệm thực hiện công vụ của công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân tại Cục Quản lý Lao động ngoài nước.

Kết luận số 41/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-TTr ngày 21/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải Hải Phòng. Xét báo cáo kết luận thanh tra ngày 19/3/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành kết luận số 41/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải Hải Phòng.

Kết luận số 40/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn TRADIMEXCO VN
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-TTr ngày 21/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn TRADIMEXCO VN. Xét báo cáo kết luận thanh tra ngày 19/3/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành kết luận số 40/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn TRADIMEXCO VN.

Kết luận số 39/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO
Thành phố Hải Phòng
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTr ngày 21/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO. Xét báo cáo kết luận thanh tra ngày 19/3/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành kết luận Kết luận số 39/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO

Kết luận số 38/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần xuất khẩu lao động TRACODI
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-TTr ngày 21/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần xuất khẩu lao động TRACODI. Xét báo cáo kết luận thanh tra ngày 19/3/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Kết luận số 38/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần xuất khẩu lao động TRACODI

Kết luận số 37/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH Ê Su Hai
Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTr ngày 21/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH Ê Su Hai. Xét báo cáo kết luận thanh tra ngày 19/3/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành kết luận số 37/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH Ê Su Hai.

Kết luận số 36/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn quốc tế Thuận Phát
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-TTr ngày 21/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn quốc tế Thuận Phát. Xét báo cáo kết luận thanh tra ngày 19/3/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành kết luận số 36/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn quốc tế Thuận Phát.

Kết luận số 35/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Vinasem Việt Nam
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTr ngày 21/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Vinasem Việt Nam. Xét báo cáo kết luận thanh tra ngày 19/3/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành kết luận số 35/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Vinasem Việt Nam.

Kết luận số 34/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Traenco
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 21/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Traenco. Xét báo cáo kết luận thanh tra ngày 19/3/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành kết luận số 34/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty Cổ phần Traenco.

Kết luận số 33/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH đầu tư, thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội
Thành phố Hà Nội
Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-TTr ngày 21/02/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH đầu tư, thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội. Xét báo cáo kết luận thanh tra ngày 19/3/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành kết luận số 33/KL-TTr ngày 22/3/2024 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Công ty TNHH đầu tư, thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/5