BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận thanh tra
Danh sách Kết luận thanh tra

Tìm kiếm

Nhập lại
Kết quả tìm kiếm ( Có tổng số 101 kết quả tìm được)
  Kết luận thanh tra số 324/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Vạn Việt là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences Thành phố Hà Nội
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 324/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Vạn Việt là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences

  Kết luận thanh tra số 323/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng kết cấu Trường Phong là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences Thành phố Hà Nội
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 323/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng kết cấu Trường Phong là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences

  Kết luận thanh tra số 322/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng và du lịch Tuấn Hưng là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences Thành phố Hà Nội
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 322/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng và du lịch Tuấn Hưng là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences

  Kết luận thanh tra số 321/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại và dịch vụ Hảo Hảo là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences Thành phố Hà Nội
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 321/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại và dịch vụ Hảo Hảo là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences

  Kết luận thanh tra số 320/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 320/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences

  Kết luận thanh tra số 319/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng ECons Việt Nam là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences Thành phố Hà Nội
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 319/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng ECons Việt Nam là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Swan Lake Residences

  Kết luận thanh tra số 318/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Kỹ thật thương mại Hải Phong là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Haven Park Residences Thành phố Hà Nội
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 318/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Kỹ thật thương mại Hải Phong là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Haven Park Residences

  Kết luận thanh tra số 317/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần cơ điện KDG Việt Nam là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Haven Park Residences Thành phố Hà Nội
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 317/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần cơ điện KDG Việt Nam là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Haven Park Residences

  Kết luận thanh tra số 316/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần kỹ thuật Long Giang là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Haven Park Residences Thành phố Hà Nội
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 316/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần kỹ thuật Long Giang là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Haven Park Residences

  Kết luận thanh tra số 315/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Bách Việt là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Haven Park Residences Tỉnh Hà Tĩnh
  Nội dung:
  Kết luận thanh tra số 315/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn,vệ sinh lao động tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Bách Việt là nhà thầu thi công dự án xây dựng chung cư Haven Park Residences

Số bản ghi trên 1 trang

Trang

/11