BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Bồi dưỡng chức danh GDNN và xét thăng hạng

Phan Tấn Phước - Tỉnh Cà Mau (05/01/2024)

Nội dung:

1. Đã có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giảng viên lý thuyết (hạng III), muốn thi/xét thăng hạng (lên hạng II) thì có phải bồi dưỡng lại chức danh theo Điều 4 của Thông tư 07/2023/TT-BLDTBXH không? 2. Trong phân công giờ chuẩn hàng năm cho giảng viên có giao thực hiện phần thực hành của các mô đun. Nhưng so sánh tất cả các tiêu chí xét thăng hạng từ giảng viên lý thuyết hạng III lên giảng viên lý thuyết hạng II (chưa đạt chứng chỉ kỹ năng nghề) thì tôi đạt, vậy tôi có đủ điều kiện để xét thăng hạng II không?
Trả lời:
(24/01/2024)
Về nội dung bạn hỏi xin trao đổi như sau:
  1. Căn cứ khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thì viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP hoặc đã được bổ nhiệm vào ngạch chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp nhà giáo đã có chứng chỉ bồi dưỡng Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) hoặc đã được bổ nhiệm vào ngạch Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết trước ngày 30/6/2022 thì không phải có chứng chỉ theo chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp quy định tại Thông tư 07/2023/TT-BLDTBXH ngày 28/8/2023 và Thông tư số 12/2023/TT-BLĐTBXH ngày 31/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
  2. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 07/2023/TT-BLDTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp thì đối với chức danh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính phải có trình độ đào tạo: “Giảng viên dạy lý thuyết có bằng thạc sĩ trở lên; giảng viên vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy và có văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng theo quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp”. Theo đó, trường hợp nhà giáo chưa đạt tiêu chuẩn về kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng theo quy định thì nhà giáo chỉ giảng dạy lý thuyết (không đủ chuẩn chuyên môn để dạy thực hành và tích hợp), phải có trình độ thạc sĩ trở lên để đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính.

Tài liệu đính kèm:
Những câu hỏi cùng lĩnh vực