BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỘ VỚI NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP ĐỂ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

NGUYỄN BÁ BẢO CHƯƠNG - Thành phố Hồ Chí Minh (29/01/2024)

Nội dung:

Kính gửi Bộ Lao Động - Thương Binh & Xã Hội, Hiện tại, bằng cấp cao đẳng quốc tế của em được cấp bởi Ấn Độ. Do FPT liên kết và đào tạo tại Việt Nam. Tuy nhiên trên văn bằng chỉ thể hiện thông tin trường bên Ấn Độ chứ hoàn toàn không thể hiện thông tin liên quan đến tên trường FPT. Quý cơ quan cho em hỏi đối với trường hợp bằng cao đẳng quốc tế có thể quy đổi-công nhận văn bằng tại Bộ/Sở Lao Động - Thương Binh & Xã Hội hay không và thủ tục như nào ạ? Vì em đang cần quy đổi bằng cấp để phục vụ cho tính chất công việc. Trường em học là Cao Đẳng FPT - Jetking. Website FPT-Jetking: https://jetking.fpt.edu.vn/ Website Jetking: https://www.jetking.com/ Facebook FPT-Jetking: https://www.facebook.com/fptjetkingvietnam/
Trả lời:
(20/02/2024)

Về nội dung bạn hỏi xin trao đổi như sau:

Hiện nay, việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp.
Đề nghị bạn nghiên cứu để làm hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng theo quy định (tham khảo thêm tại file đính kèm).


Những câu hỏi cùng lĩnh vực